Využijte nyní slevu 500 Kč na první nákup od 10 000 Kč! V procesu vyřizování objednávky zadejte kód 12458537. Sleva 500 Kč Vám bude odečtena od celkové hodnoty nákupu.

Reklamace

Naše společnost (dále Prodávající) poskytuje podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným Obchodním a Občanským zákoníkem. Poskytujeme záruku na kvalitu a úplnost dodávaného zboží dle záruční lhůty specifikované u výrobku. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s jeho funkčností. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Po uplynutí záruční doby pro daný výrobek zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této době projeveny.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.  Prodávajícím je Bc. Eva Janků, Dis., fyzická osoba podnikající, se sídlem Popovice 45, Popovice 686 04 IČ: 04670353 Reklamace s oznámením vad může být učiněna prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách prodejce nebo na e-mail prodávajícího info@azspani.cz Reklamované zboží zasílejte na adresu sídla či na adresu: Eva Janků – azSpaní.cz, Popovice 45, Popovice 686 04

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Zákazník není povinen poškozené zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce (veškeré zboží je pojištěno). Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nevhodným skladováním, nedodržením podmínek pro užívání zboží (v případě sortimentu matrací i uložením matrace na špatný typ podložky nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku (v případě roštů vystavení jeijch dřevěné konstrukce a lamel nadměrné vlhkosti) a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 2 cm.

Reklamaci v rámci záruční lhůty uplatňujte písemně prostřednictvím e-mailu na adresu: info@azspani.cz. Pokud budete mít dotaz nebo budete potřebovat více informací k řešení Vaší reklamace, můžete nás kontaktovat  na tel. čísle. Oznámení o případných závadách v průběhu používání výrobku musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Na základě vyhotoveného reklamačního záznamu bude kupující prodávajícím informován o následném reklamačním postupu v závislosti na druhu zboží a o tom, kam má reklamované zboží doručit. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci prodávajícímu nese kupující. Zásilku je nutno pojistit a poslat doporučeně. Neposílat dobírkou! Reklamované zboží je zákazník povinen pro účely přepravy zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující požadavkům přepravy a přiložit kopii daňového dokladu. Reklamované zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno nečistot a hygienicky nezávadné dle obecných hygienických zásad. Zákazník bere navědomí, že v případě nadměrně znečištěného a nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě potřebné k odbornému posouzení vady a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

O vyřešení Vaší reklamace budete telefonicky vyrozuměni. Zboží z vyřízené reklamace Vám bude předáno i s výsledky reklamace.

Pokud bude reklamovaná vada posouzena jako oprávněná:
1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu,
jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zboží zákazník řádně využívat.

Pokud bude reklamovaná vada posouzena jako neoprávněná:
uvede se tato skutečnost v reklamačním protokolu. V tomto případě si azSpani.cz  vyhrazuje právo účtovat reklamujícímu náklady na vyřízení reklamace ve výši 500,- Kč. Jedná se o náklady na dopravu, manipulaci a provedení posouzení.


Společnost si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

azSpani.cz